Photo Tour India A.C.Ribeiro – Old man sitting in front of his shop

Old man sitting in front of his shop

Old man sitting in front of his shop